วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

2016-09-13
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ไปนั้น วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์