การเตรียมตัวเข้าสู่กลุ่ม ACI

2017-01-30
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำลังเตรียมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์บทความ เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในอนาคต