การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์เพื่อก้าวเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI

2017-03-18

ตามที่ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวารสารฯว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าฐานข้อมูล ACI และขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์บทความไปแล้วนั้น ขณะนี้ วารสารฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์บทความแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ วารสารฯจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์บทความสำหรับวารสารฉบับที่ 12/1 เป็นต้นไป 

 

หากมีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏ พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฎ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2521-2288 หรือ 063-1513387E-mail: editor_jhss@pnru.ac.th