คำแนะนำสำหรับผู้แต่งในการตีพิมพ์บทความตามรูปแบบ ACI

2017-04-07

ตามที่ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์บทความเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI สำหรับวารสารฉบับที่ 12/1 เป็นต้นไปนั้น ขอให้ผู้แต่งบทความดูรายละเอียดและปฏิบัติตามตัวอย่างคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง โดยสามารถโหลดจากลิ้งค์ต่อไปนี้https://drive.google.com/file/d/0B7Hhg1v7kfHyanVxcGZSNnpvR1E/view

 

หากมีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏ พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฎ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2521-2288 หรือ 063-1513387E-mail: editor_jhss@pnru.ac.thhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/author/submit/1