กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF