Announcements

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เปิดรับสมัครบทความออนไลน์ ประจำวารสาร ปีที่ 7 เล่มที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

 

 

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ