[1]
กมโล พ. 2017. แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้า ระหว่างเถรวาทกับมหายาน ที่ปรากฏในสัทธรรมปุณฑรีกสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 3, 2 (มิ.ย. 2017), 1–38.