[1]
กลฺยาณจิตฺโต พ. และ แก้วเขียว ส. 2017. สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 3, 2 (มิ.ย. 2017), ุึ67–86.