[1]
นักการเรียน ม. และ สุวรรณประทีป ธ. 2017. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน จากจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องลุ่มน้ำนัมมทา. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 3, 2 (มิ.ย. 2017), 87–102.