[1]
บรรณกรกุล เ. และ ศรีหาหนู ช. 2017. Developmental Testing of Computer Assisted Instruction Lesson on Five Precepts for Primary School Grade 4–6. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 3, 2 (ธ.ค. 2017), 139–150.