[1]
มีไธสง ธ. และ ภูริปญฺโญ พ. 2016. ศึกษาการบำเพ็ญบารีและการบรรลุธรรมของพระนาลกเถระ. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 2, 2 (ธ.ค. 2016), 17–38.