[1]
สติมั่น อ. , คุ้มครอง ว. และ วรินฺโท พ. 2019. วงจรวิบากตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 5, 2 (ธ.ค. 2019), 13–24.