[1]
แก้วเขียว ส. และ พรพิพิธณรงค์ ส. 2015. พัฒนาการการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในสังคมไทย. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 1, 1 (มิ.ย. 2015).