[1]
เหลืองอมรไพศาล พ. ฐ. 2021. การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 7, 2 (พ.ค. 2021), 78–88.