[1]
สมสิทฺโธ พ. 2021. ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 7, 2 (พ.ค. 2021), 129–139.