[1]
สติสมฺปนฺโน พ. 2021. ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 7, 2 (พ.ค. 2021), 140–151.