[1]
วิริโย ส. และ สติมั่น อ. 2021. ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 7, 2 (พ.ค. 2021), 36–44.