[1]
กิตฺติธมฺโม พ. และ แก้วเขียว ส. 2021. ศึกษาหลักธรรมและการบรรลุธรรมของพระผัคคุณะ. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ . 7, 2 (พ.ค. 2021), 13–22.