(1)
กลฺยาณจิตฺโต พ. .; แก้วเขียว ส. . สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย. JMPR 2017, 3, ุึ67-86.