(1)
นักการเรียน ม. . .; สุวรรณประทีป ธ. . ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน จากจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องลุ่มน้ำนัมมทา. JMPR 2017, 3, 87-102.