(1)
มีไธสง ธ. .; ภูริปญฺโญ พ. . ศึกษาการบำเพ็ญบารีและการบรรลุธรรมของพระนาลกเถระ. JMPR 2016, 2, 17-38.