(1)
สติมั่น อ. .; คุ้มครอง ว. .; วรินฺโท พ. . . วงจรวิบากตามหลักพระพุทธศาสนา. JMPR 2019, 5, 13-24.