(1)
ประชาบุตร อ.; กิ่งคำ ว. . ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอานาปานสติกับไตรลักษณ์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. JMPR 2021, 7, 1-12.