(1)
นาสวน พ.; คุตฺตวีโร พ. ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระกังขาเรวตเถระ. JMPR 2021, 7, 98-108.