(1)
สมสิทฺโธ พ. ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร. JMPR 2021, 7, 129-139.