(1)
สติสมฺปนฺโน พ. ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร. JMPR 2021, 7, 140-151.