(1)
ขนฺติโก พ. .; วิชานาติ ศ. ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. JMPR 2021, 7, 45-55.