(1)
สีลวิสุทฺโธ พ. .; วงษ์สอาด ส. . ศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา. JMPR 2021, 7, 56-66.