(1)
วิริโย ส. . . .; สติมั่น อ. . ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ. JMPR 2021, 7, 36-44.