(1)
โสภโณ พ. .; วงษ์สอาด ส. . ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ิตวณฺโณ)วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. JMPR 2021, 7, 23-35.