(1)
กิตฺติธมฺโม พ. .; แก้วเขียว ส. . ศึกษาหลักธรรมและการบรรลุธรรมของพระผัคคุณะ. JMPR 2021, 7, 13-22.