กลฺยาณจิตฺโต พ. .; แก้วเขียว ส. . สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 3, n. 2, p. ุึ67–86, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240820. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.