บรรณกรกุล เ.; ศรีหาหนู ช. . . Developmental Testing of Computer Assisted Instruction Lesson on Five Precepts for Primary School Grade 4–6. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 3, n. 2, p. 139–150, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240829. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.