สติมั่น อ. .; คุ้มครอง ว. .; วรินฺโท พ. . . วงจรวิบากตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 5, n. 2, p. 13–24, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240972. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.