แก้วเขียว ส. .; พรพิพิธณรงค์ ส. . พัฒนาการการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในสังคมไทย. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 1, n. 1, 2015. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/241277. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.