เหลืองอมรไพศาล พ. . ฐ. การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 78–88, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249865. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.