สมสิทฺโธ พ. ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 129–139, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249944. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.