สติสมฺปนฺโน พ. ศึกษารูปแบบการพิจารณาขันธ์ ๕ ในเผณปิณฑูปมสูตร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 140–151, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249945. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.