ขนฺติโก พ. .; วิชานาติ ศ. ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 45–55, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249948. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.