วิริโย ส. . . .; สติมั่น อ. . ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 36–44, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250005. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.