โสภโณ พ. .; วงษ์สอาด ส. . ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ิตวณฺโณ)วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 23–35, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250009. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.