กิตฺติธมฺโม พ. .; แก้วเขียว ส. . ศึกษาหลักธรรมและการบรรลุธรรมของพระผัคคุณะ. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 13–22, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250036. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.