สุภาจาโร พ. . ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ , [S. l.], v. 7, n. 2, p. 109–118, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/250129. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.