กมโล พระมหาโกมล. 2017. “แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้า ระหว่างเถรวาทกับมหายาน ที่ปรากฏในสัทธรรมปุณฑรีกสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 3 (2):1-38. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240802.