กลฺยาณจิตฺโต พระมหาวิจิตร, และ แก้วเขียว สุธี. 2017. “สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 3 (2):ุึ67-86. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240820.