นักการเรียน มานพ, และ สุวรรณประทีป ธานี. 2017. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน จากจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องลุ่มน้ำนัมมทา”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 3 (2):87-102. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240821.