มีไธสง ธีรพงษ์, และ ภูริปญฺโญ พระวิญญู. 2016. “ศึกษาการบำเพ็ญบารีและการบรรลุธรรมของพระนาลกเถระ”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 2 (2):17-38. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240858.