สติมั่น อุทัย, คุ้มครอง วิโรจน์, และ วรินฺโท พระมหาวีรธิษณ์. 2019. “วงจรวิบากตามหลักพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 5 (2):13-24. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/240972.