แก้วเขียว สุธี, และ พรพิพิธณรงค์ สุพิชฌาย์. 2015. “พัฒนาการการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในสังคมไทย”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 1 (1). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/241277.