เหลืองอมรไพศาล พระมหาปณายุธ ฐานรโต. 2021. “การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร”. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 7 (2):78-88. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/article/view/249865.